main-photo

Seznam použitých zkratek

 

AT - vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

CEE - vyhláška č. 331/2001 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů

ElÚkon - zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů

ET - vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů

InsZ - zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

KatZ - zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

NObčZ - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

NotŘ - zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů

ObčZ - zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ObchZ - zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

OdpŠk - zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů

OSŘ - zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

ProVyhl - vyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti

PřesZ - zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

RozŘ - zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů

SpŘ - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SŘS - zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

TrŘ - zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

TrZ - zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

tr. zák. - zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

ZDPH - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

ZOK - zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

ZPr - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

ZŘS - zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

ŽZ - zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Adresa

Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 5 - Zličín

Kontakt

mail: podatelna@eupha3.cz

tel.: 212 341 341
fax: 212 341 342

Detailní informace zde.

Další údaje

IČ: 720 65 699
DIČ: CZ7912311979
Evid. číslo soudního exekutora: 144
ID datové schránky: q3fpa3p