Pokyny pro osobní návštěvu v sídle úřadu

 

 • osobní návštěva je možná pouze v úředních dnech - Po a St, 8,30 – 11,30 a 12,30 – 15,30, a to v recepci úřadu,
 • jednání s účastníky řízení vedou zaměstnanci soudního exekutora, nikoliv soudní exekutor samotný,
 • jednat se zaměstnanci soudního exekutora může pouze účastník exekučního řízení nebo jím (na základě plné moci) zmocněný zástupce. Jiným osobám nelze, z důvodu povinnosti mlčenlivosti, kterou jsou soudní exekutor i jeho zaměstnanci ze zákona vázáni, poskytovat žádné konkrétní údaje o průběhu exekučního řízení. Aby mohly být zástupci účastníka sděleny jakékoliv informace, musí být plná moc doručena soudnímu exekutorovi a vyhodnocena odpovědným zaměstnancem jako platná. Do té doby nejsou zaměstnanci soudního exekutora oprávněni zmocněnému zástupci sdělit žádné konkrétní informace,
 • před zahájením jednání si účastník řízení připraví dokumenty, které jsou nezbytné pro vedení jednání se zaměstnanci soudního exekutora, a byly mu v souvislosti s exekucí doručeny,
 • do prostor recepce vstupují účastníci řízení jednotlivě,
 • na vyžádání předloží účastník řízení platný doklad totožnosti (tj. občanský průkaz nebo cestovní pas). Dostaví-li se účastník řízení bez tohoto průkazu totožnosti, nelze osobní jednání uskutečnit. Potvrzení o ztrátě nebo odcizení občanského průkazu lze použít pouze v kombinaci s jiným průkazem, který byl vydán státním orgánem a který obsahuje fotografii účastníka řízení,
 • při samotném jednání sdělí účastník řízení své jméno, příjmení a rodné číslo nebo spisovou značku exekuční věci, které se jeho osobní návštěva týká. Spisová značka soudního exekutora začíná „144 EX“ a pokračuje pořadovým číslem věci a posledním dvojčíslím kalendářního roku (např. 144 EX 1/10),
 • účastník řízení stručně a jasně formuluje svůj požadavek,
 • zaměstnanec soudního exekutora poté vyřídí požadavek účastníka řízení. Účastník řízení respektuje pokyny zaměstnanců soudního exekutora a jedná s nimi slušně a zdvořile. Osoby, které se budou chovat hrubě a urážlivě, budou vykázány z prostor úřadu. Odmítnou-li prostory úřadu opustit, budou vyvedeny za asistence Policie ČR. Těmto osobám zároveň může být soudním exekutorem uložena pořádková pokuta ve výši až 50 000 Kč, a to i opakovaně. Prostory úřadu jsou monitorovány kamerovým systémem,
 • při samotném jednání není dovoleno používat mobilní telefon, jíst, pít nebo kouřit,
 • uskutečňovat obrazové nebo zvukové přenosy a pořizovat obrazové záznamy není v průběhu jednání se zaměstnanci soudního exekutora dovoleno. S vědomím zaměstnance soudního exekutora lze pořizovat zvukové záznamy; kdyby způsob jejich provádění mohl narušit průběh nebo důstojnost jednání, může zaměstnanec soudního exekutora jejich pořizování zakázat,
 • do prostor úřadu je zakázáno vstupovat se zvířaty; z tohoto zákazu platí výjimka jen pro osoby vedoucí či doprovázející zvířata zvláštního určení (např. slepecký pes, služební pes Policie ČR, jestliže vstupuje do prostor úřadu v souvislosti s plněním svých služebních povinností, apod.),
 • do prostor úřadu je zakázáno vstupovat se zbraní nebo s jinými předměty, které jsou způsobilé ohrozit život nebo zdraví anebo pořádek. Tento zákaz se nevztahuje na zaměstnance soudního exekutora a pro Policii ČR, jestliže vstupuje do prostor úřadu v souvislosti s plněním svých služebních povinností. Každý je povinen podrobit se osobní prohlídce všech věcí, které má u sebe, za účelem zjištění, zda neporušuje uvedený zákaz,
 • o každém jednání účastníka řízení s pověřeným zaměstnancem soudního exekutora je sepisován záznam do exekučního spisu.

Adresa

Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 5 - Zličín

Kontakt

mail: podatelna@eupha3.cz

tel.: 212 341 341
fax: 212 341 342

Detailní informace zde.

Další údaje

IČ: 720 65 699
DIČ: CZ7912311979
Evid. číslo soudního exekutora: 144
ID datové schránky: q3fpa3p