Oznámení o výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání

 

Soudní exekutor na žádost věřitele doručí oznámení věřitele o jeho výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání podle jiného právního předpisu (dále jen „oznámení o výhradě“) tomu, koho žadatel označil za toho, vůči komu se neúčinnosti právního jednání může dovolat. Samotná činnost soudního exekutora má pak dvě varianty.

  • Podle ust. § 76e EŘ soudní exekutor (exekutorský kandidát či koncipient)sepíše protokol o žádosti, který musí obligatorně obsahovat předepsané náležitosti včetně otisku úředního razítka soudního exekutora a jeho podpis. Soudní exekutor v tomto případě pouze doručuje oznámení, které mu bylo věřitelem předáno, aniž by jakkoli odpovídal za jeho obsah (ust. § 76e odst. 3 EŘ). V tomto případě pak soudní exekutor zašle oznámení o výhradě osobě, vůči které je oznámení činěno, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne sepsání protokolu. Jakmile soudní exekutor zjistí, že bylo oznámení doručeno a kdy se tak stalo nebo nepodaří-li se exekutorovi oznámení o výhradě exekutorovi doručit, sdělí tuto skutečnost věřiteli.
  • Druhou variantou je pak postup podle ust. § 76f EŘ, kdy věřitel činí oznámení o výhradě přímo do protokolu. V tomto případě pak soudní exekutor odpovídá za splnění obsahových náležitostí oznámení stanovených v ust. § 76f odst. 1 EŘ. Soudní exekutor jedno vyhotovení předá věřiteli a další zašle ve lhůtě 3 dnů osobě, vůči které je oznámení činěno. Jakmile soudní exekutor zjistí, že bylo oznámení doručeno a kdy se tak stalo nebo nepodaří-li se soudnímu exekutorovi oznámení o výhradě exekutorovi doručit, sdělí tuto skutečnost věřiteli.

Výše odměny soudního exekutora za činnost týkající se oznámení o výhradě se stanovuje dle vyhlášky č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, která činí 1 000 Kč v případě postupu podle ust. § 76e EŘ nebo 2 000 Kč v případě postupu podle ust. § 76f EŘ.

Podmínky pro poskytování právní pomoci naleznete v sekci „Pro účastníky – V rámci tzv. další činnosti soudního exekutora – Oznámení o výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání.“

Adresa

Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 5 - Zličín

Kontakt

mail: podatelna@eupha3.cz

tel.: 212 341 341
fax: 212 341 342

Detailní informace zde.

Další údaje

IČ: 720 65 699
DIČ: CZ7912311979
Evid. číslo soudního exekutora: 144
ID datové schránky: q3fpa3p