Sepisování exekutorských zápisů

 

Soudní exekutor exekutorským zápisem (veřejnou listinou) osvědčuje na žádost žadatele skutkové děje (jedná se např. o osvědčení splnění dluhu, vyjádření určité osoby, otevření bezpečnostní schránky, průběh jednání, předání věci či peněz) a stav věci (jedná se např. o stav nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor, osvědčení stavu jakékoli věci v právním slova smyslu, tedy věci movité i nemovité a také jejich součásti a příslušenství, např. automobily, stroje, výrobní linky, obrazy, pozemky, listiny aj.)jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem a jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti soudního exekutora (exekutorského kandidáta či koncipienta) nebo jestliže se soudní exekutor (exekutorský kandidát či koncipient) přesvědčil o stavu věci,

Exekutorský zápis je veřejnou listinou u níž platí pravdivost toho, co je v ní obsaženo, není-li prokázán opak. Exekutorský zápis lze tedy využít v občanskoprávním, správním či jiném řízení s důkazní silou veřejné listiny.

Odměna a hotové výdaje soudního exekutora za sepsání exekutorského zápisu se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 330/2001 Sb., jejich výši stanoví vyhláška č. 196/2001 Sb., jejíž nedílnou součástí je příloha – sazebník odměny notáře za úkony notářské činnosti.

Za sepsání zápisu o osvědčení právně významné skutečnosti, včetně vydání jednoho stejnopisu zápisu.

  • jde-li o osvědčení skutkových dějů a stavu věcí, použije se výše uvedený ceník, nejméně 2 000 Kč,
  • nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady 5 000 Kč,
  • jde-li o osvědčení o prohlášení, použije se výše uvedený ceník a z takto vypočtené odměny tři čtvrtiny, nejméně 800 Kč.

Soudní exekutor s účinností od 1.1.2013 nemá již oprávnění sepsat na žádost exekutorský zápis o dohodě, kterou se účastník zaváže splnit pohledávku nebo jiný nárok druhého účastníka vyplývající ze závazkového právního vztahu, v níž svolí, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí nebo exekuce, jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní. Toto oprávnění náleží od 1.1.2013 pouze notářům.

Podmínky pro sepisování exekutorských zápisů naleznete v sekci „Pro účastníky – V rámci tzv. další činnosti soudního exekutora – Sepisování exekutorských zápisů.“

Adresa

Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 5 - Zličín

Kontakt

mail: podatelna@eupha3.cz

tel.: 212 341 341
fax: 212 341 342

Detailní informace zde.

Další údaje

IČ: 720 65 699
DIČ: CZ7912311979
Evid. číslo soudního exekutora: 144
ID datové schránky: q3fpa3p