Jak probíhá exekuce?

 

Exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy exekuční návrh došel soudnímu exekutorovi. Náležitosti exekučního návrhu jsou stanoveny v § 38 EŘ. Vzor návrhu je ke stažení v sekci „Ke stažení“ pod názvem „Exekuční návrh.“ K exekučnímu návrhu musí být vždy připojen exekuční titul v originále nebo ověřené kopii opatřený potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, ledaže exekuční titul vydal exekuční soud.

Po podání návrhu soud v rejstříku zahájených exekucí, který vede ministerstvo spravedlnosti, zjišťuje, zda na základě téhož titulu exekuce již neběží.

Po kontrole exekučního návrhu soudní exekutor zašle soudu žádost o pověření na standardizovaném elektronickém formuláři. Pokud jsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro vedení exekuce, soud do 15 dnů soudního exekutora pověří provedením exekuce. Pověření není rozhodnutím, nedoručuje se. Jestliže nejsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro vedení exekuce, soud udělí soudnímu exekutorovi pokyn, aby exekuční návrh odmítl nebo zamítl. Tímto pokynem je soudní exekutor vázán.

Soudní exekutor zasílá oprávněnému vyrozumění o zahájení exekuce do 15 dnů od doručení pověření. Povinnému doručuje rovněž vyrozumění o zahájení exekuce vč. výzvy k dobrovolnému splnění povinnosti, exekučního návrhu, kopií exekučního titulu, a to nejpozději s prvním exekučním příkazem. Od doručení těchto dokumentů běží povinnému 30 denní lhůta k dobrovolnému splnění povinností či k podání návrhu na zastavení s odkladným účinkem.

Povinnému vzniká doručením vyrozumění o zahájení exekuce tzv. generální inhibitorium. Jedná se o zákaz nakládat s majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, vyjma běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má povinný vyživovací povinnost, a udržování správy majetku. Právní jednání, kterým by povinný porušil tuto povinnost, je neplatné. Je-li vymáhaná povinnost v hrubém nepoměru k majetku povinného, na který by se vztahovalo tzv. generální inhibitorium, může soudní exekutor před zasláním vyrozumění o zahájení exekuce povinnému rozhodnout, že tzv. generální inhibitorium vztahuje pouze na část majetku přiměřenou vymáhané povinnosti. Tento zákaz se vůbec nevztahuje na stát ani na územní samosprávný celek (obec, kraj).

Soudní exekutor po obdržení vyrozumění o zahájení exekuce započne s prováděním exekuce. V rámci provádění činí i bez návrhu úkony směřující k jejímu provedení, přičemž postupuje rychle a účelně až do úplného vymožení pohledávky. Je na rozhodnutí soudního exekutora, jakým způsobem bude exekuce provedena. Hlavním nástrojem soudního exekutora při provádění exekuce je exekuční příkaz, kterým se rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v exekučním řádu. Při provádění exekuce může soudní exekutor žádat o součinnost třetí subjekty, které mají povinnost soudnímu exekutorovi sdělit údaje, které mohou napomoci k rychlému a účelnému uspokojení vymáhané pohledávky.

Úplným vymožením pohledávky dochází ke skončení exekučního řízení, oprávnění k vedení exekuce tak soudnímu exekutorovi zaniká. O této skutečnosti soudní exekutor vyrozumí všechny orgány a osoby, které ve svých evidencích vedou poznámky o probíhající exekuci anebo kterým byla v exekuci uložena nějaká povinnost. Na žádost zašle soudní exekutor toto oznámení rovněž účastníkům řízení. Exekuční řízení může být skončeno též vyloučením soudního exekutora soudem, zastavením exekuce soudním exekutorem či soudem, změnou soudního exekutora či rozhodnutím soudu o spojení exekučních řízení, nejde-li o soudního exekutora, který povede spojená exekuční řízení.

Adresa

Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 5 - Zličín

Kontakt

mail: podatelna@eupha3.cz

tel.: 212 341 341
fax: 212 341 342

Detailní informace zde.

Další údaje

IČ: 720 65 699
DIČ: CZ7912311979
Evid. číslo soudního exekutora: 144
ID datové schránky: q3fpa3p