19.9.2012 – Parlament přijal novelu zákona týkající se činnosti exekutorů

 

Dnes v odpoledních hodinách přijali poslanci novelu zákona, která se týká exekučního řízení a upravuje činnost soudních exekutorů. Novela je skutečně rozsáhlá, zavádí spoustu nových úprav a měla by usnadnit práci přetíženým soudům. Dále též přenáší část povinností na soudní exekutory.

Díky této novele byla zavedena např. tzv. předžalobní výzva. Věřitel musí vždy nejméně 7 dní před podáním návrhu na zahájení soudního řízení kontaktovat dlužníka za účelem uhrazení jeho pohledávky. Pokud tak neučiní, nebude věřiteli přiznána náhrada nákladů řízení. Podle předchozí právní úpravy neměl věřitel povinnost informovat dlužníka předtím, než uplatnil svůj nárok na zaplacení dluhu u soudu.

Přijatý legislativní materiál též mění způsob nařizování exekucí, kdy usnesení soudu o nařízení exekuce je nahrazeno jeho pověřením. Na toto pověření soudu bude navazovat tzv. vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce.

Nově se též zavádí rejstřík zahájených exekucí, který je neveřejný a údaje do něj zapisuje soudní exekutor dálkovým způsobem.

Dlužníkovi se v důsledku novely prodlužuje lhůta k dobrovolnému plnění z 15 na 30 dnů. Tedy dlužník má nyní dvojnásobek času dobrovolně svou pohledávku uhradit a tím uplatnit nárok na snížené náklady exekuce.

Novela zákona řeší i možnost slučování exekucí vedené proti témuž dlužníkovi, což za určitých okolností bylo možné realizovat již dříve. Spojování řízení v rámci jednoho exekutorského úřadu bude prováděno automaticky. Zákon však upravuje i náležitosti pro spojování exekucí, jejichž provedením byli pověřeni různí soudní exekutoři. Budou-li exekuce proti témuž dlužníkovi vedeny u více soudních exekutorů, exekuční soud tato řízení na návrh dlužníka spojí a určí, který soudní exekutor spojené řízení povede. Tento režim se bude týkat zejména „drobných“ pohledávek.

Novela umožňuje postihovat i majetek manžela dlužníka, a to srážkami ze mzdy či postižením účtu, kdy procesní obranou manžela dlužníka bude podání tzv. vylučovací žaloby. V minulosti bylo možné postihnout mzdu či účet pouze dlužníka.

Zřejmě největší změnou projde exekuce prodejem nemovitosti, a to ve všech jejích fází (od ocenění až po rozvrh), kdy např. došlo ke snížení hranice nejnižšího podání až na 25% výsledné ceny.

Zajímavou novinkou je též možnost úhrady nejvyššího podání u dražeb nemovitostí prostřednictvím úvěru. Vydražitel může zaplatit za nemovitost hypotečním úvěrem a ručit za úvěr právě vydraženou nemovitostí, což dřívější právní úprava neumožňovala.

Dále byl zaveden i institut tzv. předražku, tedy možnosti nabídnout po vydražení cenu o čtvrtinu vyšší než je nejvyšší podání.

Významnou změnu je nový způsob exekuce správou nemovitosti. Jedná se o postup, kdy nebude nutné dlužníkovi prodat jeho pronajímanou nemovitost, ale pohledávka se uspokojí jen z nájmů.

Zmiňovaný legislativní materiál přináší další dvě možnosti, jak uspokojit věřitele. Jedná se o dražbu pohledávek a dále i obchodních podílů. Exekuce postižením obchodního podílu byla dosud v praxi jen obtížně proveditelná, bez aktivní spolupráce obchodní společnosti, jejíž obchodní podíl byl realizován, téměř nemožná.

Zákon zavádí např. i možnost dražit členská práva v bytových družstvech. Družstevní byt může být zpeněžen formou dražby za jeho skutečnou tržní cenu a z výtěžku je možné uspokojit mnohem větší část dluhu. V minulosti byla členská práva a povinnosti v bytovém družstvu realizována v hodnotách vypořádacího podílu dlužníka, kdy tato hodnota se pohybovala pouze v procentuální hodnotě družstevního bytu na realitním trhu.

Dále je zaveden i nový způsob provedení exekuce, a to tzv. pozastavením řidičského oprávnění, který bude moci soudní exekutor využít pouze tehdy, pokud bude v exekuci vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě.

Novela řeší i pořizování videozáznamů z průběhu tzv. mobiliární exekuce. Tato právní úprava předpokládá, že pokud je při soupisu movitých věcí přítomen někdo, kdo chce pořídit záznam, pak se záznam pořídit musí. Dojde-li vykonavatel soudního exekutora k závěru, že je to potřebné (například při soupisu nikdo není nebo se u dlužníka objeví verbální či fyzické útoky na vykonavatele soudního exekutora), pak videozáznam pořídit může.

Nově je stanovená povinnost soudního exekutora vracet zajištěné movité věci jejím vlastníkům v místě zajištění. V minulosti platilo, že vlastník věci (tedy ten, kdo uspěl v řízení o návrhu na vyškrtnutí či vylučovací žalobě) si musel věci vyzvednout v sídle úřadu, popř. skladu movitých věcí soudního exekutora.

Nově je upravena též dražba zvířat, kdy zvířata v lidské péči by měla být z exekuce vyloučena. Jedná se o společný návrh Exekutorské komory a Ligy na ochranu zvířat.

Přijatá právní úprava však nezavádí okresní teritorialitu, která byla na poslední chvíli ve schvalovacím procesu navržena Senátem. Tedy i nadále zůstává možnost, aby si věřitel zvolil soudního exekutora, kdy soudní exekutor může být pověřen provedením exekuce kdekoliv na území České republiky nezávisle na bydlišti, trvalém pobytu či sídle dlužníka.

Další významnou změnou je, že soudní exekutoři už nadále nebudou moci sepisovat exekutorské zápisy se svolením k vykonatelnosti. Navzdory tomu, že veřejnost tuto službu u soudních exekutorů s oblibou využívala a jednalo se o zcela bezproblémovou agendu, zůstane tato pravomoc pouze notářům.

Zřejmě nejdiskutovanější změnou je zpřísnění kárné odpovědnosti soudních exekutorů, kdy za závažný kárný delikt bude možné soudnímu exekutorovi uložit pokutu až 5.000.000 Kč, což je úroveň srovnatelná s postihy v trestním řízení. Takto stanovená výše pokut je v porovnání se sankcemi u ostatních právnických profesí závratná a může v konečném důsledku být pro mnoho exekutorských úřadů likvidační. Velice problematickým se jeví též kárné opatření ve formě veřejného napomenutí.

Novela by měla být účinná od 1.1.2013. Novela nyní putuje k podpisu prezidentu republiky.

Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer považuje novelu za „potřebnou,“ neboť exekuční právo v České republice platí skoro půl století bez velkých změn a nyní již bylo nutností exekuce zásadním způsobem zmodernizovat. Nicméně až samotná praxe ukáže, zda novela přinese očekávaná pozitiva pro věřitele, dlužníky, soudy či samotné soudní exekutory.

Adresa

Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 5 - Zličín

Kontakt

mail: podatelna@eupha3.cz

tel.: 212 341 341
fax: 212 341 342

Detailní informace zde.

Další údaje

IČ: 720 65 699
DIČ: CZ7912311979
Evid. číslo soudního exekutora: 144
ID datové schránky: q3fpa3p