6.2.2012 – Vyjádření JUDr. Zwiefelhofera k mediální kampani

 

V poslední době je činnost exekutorů znevažována a podrobována veřejné a zcela nedůvodné kritice především ze strany některých sdělovacích prostředků a dlužníků, kdy je exekutorům vytýkáno zejména svévolné provádění exekucí a účtování neúměrně vysokých nákladů. Exekutoři jsou hodnoceni jako nekontrolovatelný orgán, který svévolně vymáhá dluhy, jejichž výši si zřejmě exekutoři určují dle své vlastní úvahy. Tyto mylné informace jsou bohužel podporovány vyjádřeními některých politických představitelů.

Především je nutno připomenout, že exekutor je úřední osobou, který je do své funkce jmenován ministrem spravedlnosti na základě náročného výběrového řízení, ve kterém musí prokázat nejen rozsáhlé odborné znalosti, ale též politickou a občanskou bezúhonnost a manažerské schopnosti. Je zcela nepřijatelné a civilizovaných zemích i nepředstavitelné, aby činnost exekutora jako úřední osoby vykonávajícího státní moc byla neustále zpochybňována bez jakýchkoliv důkazů, a to především dlužníky, kteří ani nevyužívají svých procesních práv, ale v naprosté většině případů jen nechtějí platit své dluhy.

Exekuční řízení nemůže být v žádném případě zahájeno či realizováno svévolným rozhodnutím exekutora. Exekuci nařizuje výhradně soud na základě návrhu věřitele v případě, že jsou splněny zákonné podmínky (tedy především existence vykonatelného soudního rozhodnutí, nebo jiného exekučního titulu, který nebyl dlužníkem splněn nebo respektován). Provedením  exekuce pověří soud exekutora (který pověření nemůže odmítnout), jehož činnost je regulována právními předpisy, které stanoví přesná procesní pravidla. V této souvislosti je nutno konstatovat, že se při výhradách a stížnostech proti exekutorům neustále ‚zapomíná‘, že  jediným důvodem pro nařízení a realizování exekuce je skutečnost, že dlužník neplatí své dluhy dle exekučního titulu.

Dále je nutno zdůraznit, že většinu exekutorských úřadů lze charakterizovat jako moderní firmy s kvalifikovaným personálem, moderním vybavením a výpočetní technikou. Náklady na provoz těchto úřadů jsou značné a exekutor je na rozdíl od většiny jiných subjektů v oblasti justice soukromou osobou, která si na svůj provoz musí vydělávat svojí činností při současném financování rostoucího počtu bezúspěšných exekuci. Je též nutno zdůraznit, že od doby vzniku exekutorů na ně byla přesunuta poměrně rozsáhlá část agendy, kterou dříve zajišťovaly soudy, aniž samozřejmě došlo ke zvýšení nákladů a odměny exekutora.

V současné době je tedy jakékoliv snižování odměn či hotových výdajů exekutorů nepatřičné a zcela nedůvodné a může vést k likvidaci činnosti exekutorských úřadů. Tím by byla zcela ohrožena vynutitelnost práva v České republice jako jednoho ze základních principů fungování demokratického právního státu, která je pro běžné fungování společnosti zcela nezbytná.

Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer věří, že  činnost soudních exekutorů podpoří a budou garantovat nejen politické a státní orgány, ale i převážná část společnosti, která chápe nezbytnost existence exekutorských úřadů jako jedno z důležitých garantů dodržování práva.

Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer dále věří, že soudním exekutorům tato společnost vytvoří a zachová důstojné podmínky pro výkon jejich náročné a odpovědné činnosti, neboť v současné atmosféře nepochopitelné nenávisti a zloby ze strany některých sdělovacích prostředků a dlužníků začíná docházet k útokům na samotné exekutory a tím je ohrožována samotná existence exekutorského stavu.

Adresa

Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 5 - Zličín

Kontakt

mail: podatelna@eupha3.cz

tel.: 212 341 341
fax: 212 341 342

Detailní informace zde.

Další údaje

IČ: 720 65 699
DIČ: CZ7912311979
Evid. číslo soudního exekutora: 144
ID datové schránky: q3fpa3p